Oldalak

2017. március 16., csütörtök

Történelem tételek - Közép és emelt szint elvárásai

Sziasztok! 

Újabb érettségivel kapcsolatos bejegyzéssel érkeztem. Ezúttal a történelem érettségi tételeit, témaköreit hoztam el nektek, hozzácsatolva plusz információként, mit is várnak el adott esetben a fent említett tárgy érettségizőitől. 
Fontos tudni: az írásbeli során az összes feladat valamilyen szempontból arra kíváncsi, tisztában vagy e különböző történelmi személyekkel (munkásságukkal), évszámokkal (hozzájuk köthető eseményekkel), topográfiai adatokkal (azaz felismered-e a térképrészletet, amelyet megadnak, be tudsz-e jelölni rajta megadott városokat/ birodalmakat) és fogalmakkal (mit jelent az adott kifejezés, mihez/ kihez köthető). Érdemes tehát minden apró részletre odafigyelni!

Most pedig lássuk, milyen témakörök, tételek szerepelnek az előírt követelmények között!
Figyelem: a lent bemutatott témakörök és tételek mind az írásbeli (feladatként vagy esszétémaként), mind a szóbeli vizsgán előfordulhatnak, így ha mindegyiket időben kidolgozzuk és megtanuljuk, nem tudnak olyat kérdezni, amire ne tudnánk választ adni. 
A témaköröket külön pontba szedem, azon belül pedig a kisebb tételeket találjátok. A dőlt betűvel íródott témák az emelt szintű érettségire vonatkoznak, amelyeket középszinten nem kell tudni. 

1.) Az ókor és kultúrája:
 • az athéni demokrácia működése,
 • Julius Caesar egyeduralmi kísérlete,
 • görög-római hitvilág,
 • az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei,
 • a zsidó vallás és főbb jellemzői,
 • a kereszténység kialakulása és főbb tanai,
 • Octavianus hatalomra jutása és a principátus Augustus idején,
 • ókori keleti civilizációk és vallásaik jellemzője,
 • a görög filozófia kimagasló képviselői,
 • a kereszténység államvallássá alakulása.
2.) A középkor:
 • a hűbériség és a jobbágyság jellemzői,
 • az uradalom és a mezőgazdasági technika,
 • nyugati és keleti kereszténység főbb jellemzői,
 • hitélet és vallások (zsidó, keresztény), együttműködés és konfliktusok,
 • középkori városok és a céhes ipar,
 • az iszlám kialakulása és főbb tanai,
 • román és gótikus építészet, a reneszánsz kultúra,
 • a Frank Birodalom történetének főbb állomásai,
 • a szerzetesrendek és jellemzőik,
 • a rendi állam kialakulása és működése (Anglia, Franciaország),
 • az Oszmán Birodalom kialakulása és főbb jellemzői,
 • művelődés és írásbeliség a középkorban.
3.) A középkori magyar állam:
 • a magyar nép eredete, vándorlása, a honfoglalás,
 • Géza fejedelemsége és Szent István államszervező tevékenységei,
 • a tatárjárás ás IV. Béla újjászervező tevékenységei,
 • a középkori magyar állam megerősödése I. Károly idején,
 • Hunyadi Mátyás bel-és külpolitikája,
 • a honfoglaló magyarság életmódja,
 • a rend megszilárdulása Szent László és Könyves Kálmán idején,
 • az Aranybulla,
 • Hunyadi János törökellenes harcai,
 • Nagy Lajos törvényei és az Anjou kori társadalom,
 • Zsigmond király külpolitikája.
4.) A kora újkor (1492-1789):
 • földrajzi felfedezések és a kapitalista gazdaság jellemzői,
 • a lutheri és kálvini reformáció,
 • a katolikus megújulás,
 • a barokk stílus jellemzői, 
 • az alkotmányos monarchia jellemzői Angliában,
 • a felvilágosodás és kiemelkedőbb képviselői,
 • a 16-17. századi gyarmatosítás és a világgazdaság jellemzői,
 • a francia abszolutizmus XIV. Lajos korában,
 • az Egyesült Államok létrejötte és alkotmánya,
 • nagyhatalmi konfliktusok a 17-18. században.
5.) Magyarország a kora újkorban (1490-1790):
 • a mohácsi vész, az ország három részre szakadása,
 • a várháborúk kora (1541-1568),
 • Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete,
 • a Rákóczi-szabadságharc (főbb okai, eseményei, következményei),
 • demográfiai és etnikai változások a 18. században,
 • Mária Terézia és II. József reformjai,
 • a három országrész berendezkedése,
 • Bethlen Gábor fejedelemsége,
 • Zrínyi Miklós tevékenységei, a török kiűzése Magyarországról,
 • reformáció és katolikus megújulás Magyarországon.
6.) Polgári átalakulás, nemzetállamok kora, az imperializmus (1790-1914):
 • az Emberi és polgári jogo nyilatkozatának alapkérdései,
 • főbb eszmeáramlatok jellemzése(nacionalizmus, liberalizmus, konzervativizmus, szocializmus),
 • a szövetségi rendszerek kialakulása,
 • az ipari forradalmak (területei, gyártmányai, találmányai),
 • napóleoni háborúk,
 • egységes Németország létrejötte, nagyhatalommá válása,
 • gyarmatok és gyarmattartók (19. század közepétől az I. világháborúig),
 • az ipari forradalmak társadalmi hatásai (demográfia, életmód, nők helyzete).
7.) A polgárosodás kezdete, kibontakozása Magyarországon (1790-1914):
 • a reformkor kérdései, Széchenyi és Kossuth programjai,
 • a pesti forradalom eseményei, az áprilisi törvények,
 • a szabadságharc főbb eseményei és résztvevői,
 • a kiegyezés,
 • gazdasági változások a dualizmus korában,
 • a magyar polgárosodás társadalmi és gazdasági jellegzetességei,
 • népek és nemzetiségek szerepe a modernizációban,
 • nemzetiségi kérdés a dualizmus korában,
 • nemzeti eszme a reformkorban,
 • a rendi országgyűlés és megyerendszer működése,
 • népek, nemzetiségek szerepe a forradalomban,
 • a polgári állam kiépülése Magyarországon,
 • Budapest világvárossá fejlődése,
 • társadalmi és életmódbeli változások a dualizmus korában.
8.) A világháborúk kora (1914-1945):
 • az első világháború, az azt lezáró békerendszer,
 • a náci Németország és főbb jellemzői,
 • a kommunista ideológia, a sztálini diktatúra a Szovjetunióban,
 • a második világháború (előzmények, jellemzők) és a holokauszt,
 • a világgazdasági válság és a New Deal,
 • az olasz fasizmus jellemzői,
 • a második világháború főbb hadi és diplomáciai eseményei.
9.) Magyarország a világháborúk korában (1914-1945):
 • a trianoni békediktátum és következményei,
 • az ellenforradalmi rendszer konszolidációjának legfontosabb lépései,
 • magyar külpolitika a két világháború között,
 • a politikai rendszer főbb jellemzői,
 • társadalmi, gazdasági, ideológiai kérdések,
 • az antiszemitizmus és a zsidó kérdés Magyarországon,
 • Magyarország háborúba lépése, részvétele a Szovjetunió elleni harcokban,
 • Magyarország német megszállása, a nyilas hatalomátvétel,
 • a holokauszt Magyarországon,
 • Magyarország az első világháborúban,
 • az őszirózsás forradalom és a tanácsköztársaság,
 • belpolitikai élet változásai a 30-as években a válság hatására,
 • klebersbergi oktatás- és kultúrpolitika,
 • a területi revízió kérdései,
 • Kállay Miklós miniszterelnöksége.
10.) A jelenkor (1945-napjainkig):
 • keleti és nyugati blokk főbb politikai, gazdasági, társadalmi jellemzői,
 • az ENSZ létrejötte, működése,
 • a kétpólusú világrend megszűnése, Szovjetunió és Jugoszlávia szétesése, Németország újraegyesítése, 
 • hidegháború,
 • EU alapelvei, intézményei, működésük,
 • a globális világgazdaság és ellentmondásai,
 • nemzetközi konfliktusok a hidegháború idején (pl. Kuba, Korea, Vietnám...),
 • gyarmati rendszer felbomlása Indiában,
 • a Kínai Népköztársaság létrejötte,
 • a közel-keleti helyzet, az izraeli állam,
 • a tömegkultúra új jelenségei napjainkban.
12.) Magyarország 1945-től a rendszerváltásig:
 • Rákosi-korszak: életmód, mindennapok, a diktatúra működése,
 • 1956-os forradalom: kitörésének okai, eseményei, következményei,
 • Kádár-korszak: életmód, mindennapok, a rendszer jellemzői,
 • a rendszerváltozás főbb eseményei,
 • a piacgazdaságra való áttérés és következményei,
 • a határon túli magyarság 1945-től,
 • Magyarország szovjetizálása (1945-1949),
 • a magyar forradalom nemzetközi jelentőségei, összefüggései,
 • a Kádár-rendszer válsága, külpolitikai válságok és ellenzéki mozgalmak,
 • a közjogi rendszer átalakítása (1990-2011),
 • demográfiai változások Magyarországon 1945-től.
13.) Társadalmi, állampolgári, pénzügyi és munkavállaló ismeretek:
 • a magyarországi romák helyzete napjainkban,
 • a szociális ellátórendszer főbb elemei,
 • emberi és állampolgári jogok ismerete,
 • politikai intézményrendszerek, főbb elemei,
 • a választási rendszer és fő elemei,
 • a háztartás pénzügyei (pl. adók, járulékok, segélyek, stb...),
 • munkaviszonyhoz kapcsolódó jogok, kötelezettségek,
 • társadalmi rétegződés, társadalmi egyenlőtlenségek,
 • nemzetiségek Magyarországon,
 • az állam gazdasági szerepvállalása, 
 • a pénzpiac működése,
 • vállalkozási formák, a vállalkozás alapítása és működtetése. 

Ennyi lett volna a tételekről és témakörökről szóló bejegyzés. Remélem, hogy hasznosnak találtátok! Amennyiben bármilyen kérdésetek, kérésetek van felém, kommentben/ e-mailben jelezzétek! 
Megjegyzés: a tételeket nem fogom külön-külön kidolgozni, kivéve, ha valamelyiket külön kéritek!
Legközelebb egy hasonló bejegyzéssel érkezem, melyben a magyar érettségi tételeit fogom megosztani veletek.

xoxo: Gin

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése